Kişisel Verilerin İşlenmesi Anasayfaya Dön

TULİPACK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
 
TULİPACK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TULİPACK AMBALAJ) olarak kişisel verilerinizin gizliliği
ve güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Göstermiş olduğumuz bu önem, hem şirket
politikamız hem de dürüstlük, saygı, şeffaflık gibi bizi biz yapan değerlerimizin bir yansıması olmasının
yanı sıra, ilgili yasal mevzuat uyarınca da kanuni bir yükümlülüğümüzdür. TULİPACK AMBALAJ olarak
müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusu yapan adaylarımızın bilgilerini koruma ve yasal
mevzuata uyma adına gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almakta ve tüm çalışanlarımızın bu
konuda gereken hassasiyeti göstermeleri için gerekli bildirimleri ve uyarıları yaparak bilgilerinizin
korunması hususunu önemle göz önünde bulundurmaktayız.
TULİPACK AMBALAJ, işbu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek ve kişisel verilerin
işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme
hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip
edebileceğinizi sizlere bildirmek isteriz.
 
a) Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak TULİPACK AMBALAJ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İnternet sitemiz üzerinden topladığımız ve bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, yaptığınız iş
başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi, başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi ve
gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi, başta İş Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması amaçlarıyla işlenecektir.
 
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere iş
ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk
kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, TULİPACK AMBALAJ tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere
çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı
Kanun’un 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu
metnin (b) ve (c) başlıklı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
e) 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız
 
Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11 Maddesi uyarınca:
 
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı bir şekilde ik@tulipack.com.tr e-posta
adresine veya ÇOSB GaziOsmanpaşa Mahallesi 19.Sokak No:3 Çerkezköy, Tekirdağ adresine iadeli
taahhütlü mektupla iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.